Provincie

De provincie stimuleert regionale samenwerking op tal van beleidsterreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, land- en tuinbouw, mobiliteit en natuur. Samen met gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstituten worden plannen ontwikkeld. Plannen zoals de Regionale Energie Strategie, top sectoren beleid en de aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. De provincie draagt hierin bij met expertise, financieel en als procesbegeleider.

Op regionale schaal zijn waardevolle verbindingen te leggen met een groot potentieel aan collectieve en meervoudige waarde. Zo is er bijvoorbeeld in stedelijke gebieden een grote opgave om de energie te verduurzamen. Vanuit de nabijgelegen landelijke gebieden of bedrijfsterreinen kan hierbij hulp geboden worden. Aan de andere kant hebben landelijke gebieden meer te maken met zaken zoals vergrijzing, economische achteruitgang en een herinrichting van de agrarische sector. Wat kan het stedelijk gebied betekenen voor de nabijgelegen landelijke gebieden en andersom. En wat kan bijvoorbeeld een regionale energie strategie betekenen voor andere thema’s zoals land- en tuinbouw, mobiliteit en natuur.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.