Provincie

De provincie stimuleert regionale samenwerking op tal van beleidsterreinen. Energietransitie, land- en tuinbouw, mobiliteit en de natuur. Samen met gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstituten worden plannen ontwikkeld. Regionale Energie Strategie, top sectoren en Regio-ontwikkeling zijn voorbeelden hiervan. De provincie draagt hierin bij met expertise, financieel en als procesbegeleider.

Op regionale schaal zijn waardevolle verbindingen te leggen met een groot potentieel aan collectieve en meervoudige waarde. In stedelijke gebieden is er een grote opgave om de energie te verduurzamen. Vanuit de nabijgelegen landelijke gebieden of grote bedrijfsterreinen kan hulp hierbij geboden worden. Landelijke gebieden hebben meer te maken met vergrijzing en economische achteruitgang. Wat als deze opgaven regionaal bezien worden. Wat kan het stedelijk gebied betekenen voor de nabijgelegen landelijke gebieden en andersom. Wat kan een regionale energie strategie betekenen voor andere thema’s.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.